top of page

Kjøpsbetingelser

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

Avtalen

Avtalenbestår av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Partene

Selger er ELLINGGARD STEININDUSTRI AS Steinhuggervegen 28 6490 Eide - post@ellinggard.no - Tlf. 41416490 Foretaksregisteret 915054706, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader.  Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Minimumsalder

For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. Er du under 18 år kan du få en myndig, f.eks. en foresatt, til å handle for deg.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Du mottar en ordrebekreftelse pr e-mail med all informasjon. Det anbefales sterkt å kontrollerere at ordrebekreftelsen er riktig, med hensyn til leveringsadresse (kirkegård), avdødes navn og dato på gravminnet, varetype, pris osv. Ved eventuelle feil, ta kontakt så snart som mulig. I tillegg mottar du en e-mail med informasjon etterhvert som ordren behandles hos oss. 

Betaling

Vår praksis er at ingen handel er avsluttet før du har sett og godkjent varen.

Når du betaler med kort blir kjøpesummen reservert på din konto når du sender inn din bestilling. Summen blir ikke nødvendigvis trukket fra din konto før produktene sendes fra oss. Vi vil normalt kreve betaling for varen i løpet de første dagene etter bestilling. Det er også mulig å forhåndsbetale direkte til vår konto.

Det er mulig å benytte en fakturaløsning fra Klarna (www.klarna.no). Klarna tilbyr mulighet for delbetaling. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak av denne. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura. Om ønsket kan vi sende faktura omgående, noen ønsker dette i forhold til oppgjør av dødsbo.

Du vil motta en e-post på adressen du oppgav ved bestilling når din ordre er ferdig behandlet og sendt fra oss.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Vi er ansvarlig for transaksjoner via evt. betalingskort gjennom nettsiden.

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen. Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold. Tilbehør, som lykter og spurver med mer, sendes så snart som mulig, normalt med Posten. Levering bør skje innen en uke. Et gravminne skal produseres etter ordren, deretter kommer transport og montering. Normalt vil det ta minst 5-6 uker før et gravminnet er montert på gravstedet. Det kan komme utsettelser om gravstedet er vanskelig tilgjengelig, eller at årstiden umuligjør montering (snø og frost i bakken).

Øvrige salgsvilkår

Betingelser her gjelder kun for salg i Norge - men ikke Svalbard og Jan Mayen. Kunder utenfor dette området må henvende seg til oss pr. e-post eller telefon. Ved levering utenfor vårt rutenett vil ekstra leveringskostnad påløpe

Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettsloven.

Priser

Prisene inkluderer 25% moms. Dersom momsen, skatter eller andre avgifter endres vil våre priser endres tilsvarende.

Kansellering/refundering

Så fremt ordren ikke er under behandling (forsendelsen er pakket og eller/sendt), kan du gå inn på "Din konto" å kansellere ordren. Dette er kun mulig for de som har opprettet konto i butikken. Om det oppstår problemer ikke nøl med å ta kontakt - ring oss, send epost eller bruk vårt kontaktskjema.

Om du bruker angreretten og har betalt forsendelsen på forskudd, vil vi refundere innbetalt beløp.

Dine angre- og returrettigheter

For dine innkjøp gjelder en angrefrist og en angrerett. Vi gjør oppmerksom på at en gravstein med navn er en spesialbestilt vare og kommer derfor ikke under angrerettsbestemmelsene.

Dersom du ønsker å benytte angrefristen sender du varen tilbake innen 14 dager fra dagen du mottar varene (angrefrist). Skulle du angre et kjøp, eller gjøre endringer, melder du dette til via e-mail eller telefon. Betingelsen for retur er at varen ikke har vært i bruk og er uskadd, slik at den kan selges som ny. Alle merkelapper skal henge på og originalemballasjen må også legges ved. Du kan returnere en vare uten å oppgi grunn for dette, men det er et ønske at du beskriver returårsak på returskjemaet. Vi gjør oppmerksom på at angrefristen utvides til 3 måneder dersom returforklarings dokument ikke følger varen.

Hvis du bruker din angrerett og returnerer varen(e) betaler du selv for returkostnadene. Du står selv for transportrisikoen. Fyll ut retur dokumentet, skriv hva du returnerer og hvorfor. Du velger selv om du vil ha en annen vare eller pengene tilbake. Når vi har fått tilbake varen(e) i skadefri tilstand, betaler vi tilbake beløpet du har betalt, innen 30 dager. Oppgi ditt bankkonto nummer på returskjemaet, så har du pengene raskt på din konto.

Ved en eventuell tvist kan du henvende deg til Forbrukerrådet eller det lokale forbrukerkontoret for å få hjelp.

Reklamasjon

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Forsinkelse og manglende levering

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle våre forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure egnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Logo Gravstein Ellinggard
Payment Methods
Contact
bottom of page